Skip to main content
♥ Enjoy FREE shipping within the Netherlands, Belgium and Germany for all orders over €100 ♥

Terms and conditions

 Algemene Voorwaarden LEMON LILY

 Deze algemene voorwaarden zijn van LEMON LILY, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 74059459.  

 Deze algemene voorwaarden zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst die wij met u sluiten. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, bevestigt u dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden en ermee akkoord gaat.

 Mocht u vragen hebben, neem dan contact op via hello@lemon-lily.com. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie op onze overeenkomst van toepassing is.

 Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: LEMON LILY, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 74059459.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Ondernemer verkoopt interieur artikelen via de webshop op lemon-lily.com, e-commerce platforms, social media en per e-mail of telefonisch.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Onze producten zijn handgemaakt en kunnen daarom verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden op onze website over designs, foto’s, kleuren en andere informatie over een product.
 7. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 4 – Bestellingen

 1. Bij het plaatsen van een bestelling via onze webshop is de consument verplicht om zijn gegevens in te vullen (naam, adres en contactgegevens). Ook bij het plaatsen van een bestelling middels een andere manier vragen wij consument om zijn gegevens. Consument is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 2. Na ontvangst van de bestelling stuurt ondernemer de consument een bevestiging per e-mail.

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De consument kan de overeenkomst niet annuleren of wijzigen na aanvaarding van het aanbod.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of onderdelen.

Artikel 6 – Betalingen

 1. De totale prijs inclusief btw staat per product in onze webshop aangegeven. Nadat producten zijn besteld worden de prijzen niet verhoogd.
 2. In de webshop kan de consument betalen met iDEAL, bancontact, creditcard en PayPal.
 3. Als consument dient u het gehele bedrag te voldoen bij het plaatsen van uw bestelling.
 4. Als u handelt vanuit beroep of bedrijf en een zakelijke bestelling doet, dient u het gehele bedrag te voldoen bij het plaatsen van uw bestelling.

 Artikel 7 – Leveringen

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 2. Indien een bestelling vertraging ondervindt of niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan schriftelijk bericht. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 3. Leveringen in Nederland zijn €3,95. Op onze website op de pagina shipping staan de tarieven vermeld voor verzending naar alle landen buiten Nederland.
 4. Kosten voor leveringen in overige landen is op aanvraag. Als de consument een product laat bezorgen buiten Nederland en België dan wordt het product enkel geleverd en niet gemonteerd.
 5. Zodra de bestelling ons magazijn heeft verlaten, wordt deze overgedragen aan onze transportpartner. De consument ontvangt een track & trace nummer.
 6. De bestelling wordt geleverd op het adres dat de consument bij de bestelling heeft opgegeven. Dit adres kan niet meer gewijzigd worden zodra de bestelling ons magazijn heeft verlaten. Eventuele extra kosten voor een wijziging in adres zijn voor rekening van de consument.
 7. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door transport vanaf de eerste deur/eerste ingang.

Artikel 8 – het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Indien de consument een voorraadartikel via de webshop heeft besteld kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht en komen de kosten van terugzending volledig voor zijn rekening. Dit kunt u doen door het modelformulier van herroeping per e-mail te sturen naar hello@lemon-lily.com
 1. Nadat de consument van de ondernemer een bevestiging heeft ontvangen, moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding ontvangen zijn door ondernemer.
 2. Ondernemer instrueert de consument welke verzendmethode te gebruiken.
 3. De consument draagt alle kosten van het terugzenden van het product.
 4. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer de gemaakte retourkosten hierop in mindering brengen en het resterende bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 7. Bij beschadiging van het product door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 9. Producten die op maat gemaakt zijn overeenkomstig de specificaties van consument (zoals de gewenste maat en kleur) en die niet geprefabriceerd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden. Hieronder vallen in ieder geval de volgende producten; kasten, dressoirs, sideboards en bureaus.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De consument heeft de verplichting om het product bij levering te controleren op eventuele (transport)schade. Indien er sprake is van schade dient de consument dit binnen 24 uur schriftelijk te melden aan de ondernemer. De schriftelijke melding dient altijd voorzien te zijn van minimaal 3 foto’s waarop de schade duidelijk zichtbaar is. Indien de schade niet binnen de gestelde termijn gemeld wordt is er sprake van verval van rechten.
 2. De consument heeft een garantie van 12 maanden op producten mits alle gebruiks- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd en uitgevoerd.
 3. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • Het product verkeerd gebruikt wordt en/of de onderhoudsinstructies niet opgevolgd en uitgevoerd worden;
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De schade ontstaan is door omstandigheden waar de ondernemer niets aan kan doen;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. Uitgesloten van garantie zijn, slijtage en krassen in de lak. Bij normaal gebruik kunnen krassen en breuken in de lakafwerking ontstaan.
 2. Uitgesloten van garantie zijn scheuren en/of barsten in de houten onderdelen. Hout is een natuurproduct en reageert op droogte en vocht in een ruimte als gevolg van het weer, luchtvochtigheid, verwarming en isolatie. De consument is verantwoordelijk voor het constant houden van de luchtvochtigheid en de omstandigheden in de ruimte.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Indien u een klacht heeft over de uitvoer van de overeenkomst, kunt u een klacht indienen bij ondernemer. Stuur uw klacht volledig omschreven naar hello@lemon-lily.com.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten vervangen of repareren
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen conform artikel 8)

 Aan
LEMON LILY
Coehoornstraat 17
6811 LA  Arnhem
The Netherlands

hello@lemon-lily.com
T 06-27093809

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:

 

 

 
 

Besteld  (dd/mm/yy)                    Ordernummer                          Ontvangen (dd/mm/yy)

 

 

 

 

 

 
 

Naam consument:

 

 
 

Adres consument:

 

 
 

 IBAN Rekeningnummer:

 

 
 

Handtekening van consument

 

 

Datum (DD-MM-YYYY):

 

 

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Thanks for contacting LEMON LILY! We'll get back to you shortly. Thanks for subscribing Thanks! We will notify you when it becomes available! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart